ခေါ်ယူထားသောရာထူးများ

ကြေညာစာအမှတ် : ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့: ၂၄/၀၇/၂၀၂၄

ရာထူး : ဦးစီးအရာရှိ

၀န်ကြီးဌာန : နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ဦးစီးဌာန : နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

လစ်လပ် : ၂ နေရာ

ရာထူးတည်ရှိရာဒေသ : နေပြည်တော်

ကြေညာစာအမှတ် : ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့: ၂၄/၀၇/၂၀၂၄

ရာထူး : ဦးစီးအရာရှိ

၀န်ကြီးဌာန : နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ဦးစီးဌာန : နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

လစ်လပ် : ၁ နေရာ

ရာထူးတည်ရှိရာဒေသ : နေပြည်တော်

ကြေညာစာအမှတ် : ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့: ၂၄/၀၇/၂၀၂၄

ရာထူး : ဦးစီးအရာရှိ

၀န်ကြီးဌာန : ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

ဦးစီးဌာန : ကော်မရှင်ရုံးခွဲ

လစ်လပ် : ၉ နေရာ

ရာထူးတည်ရှိရာဒေသ : တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်များအားလုံး

ကြေညာစာအမှတ် : ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့: ၂၄/၀၇/၂၀၂၄

ရာထူး : နည်းပြအရာရှိ

၀န်ကြီးဌာန : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာန : မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

လစ်လပ် : ၁ နေရာ

ရာထူးတည်ရှိရာဒေသ : ရန်ကုန်

ကြေညာစာအမှတ် : ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့: ၂၄/၀၇/၂၀၂၄

ရာထူး : နည်းပြအရာရှိ

၀န်ကြီးဌာန : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာန : မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

လစ်လပ် : ၁ နေရာ

ရာထူးတည်ရှိရာဒေသ : ရန်ကုန်

ကြေညာစာအမှတ် : ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၄

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့: ၂၄/၀၇/၂၀၂၄

ရာထူး : လက်ထောက်ကထိက

၀န်ကြီးဌာန : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာန : မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

လစ်လပ် : ၁ နေရာ

ရာထူးတည်ရှိရာဒေသ : ရန်ကုန်